กำหนดการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
29 กันยายน 2561 (ภาคทฤษฎี)
30 กันยายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
1 ตุลาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Latte art (1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
18 ตุลาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)
19 ตุลาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)

การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
29 ตุลาคม 2561 (ภาคทฤษฎี)
30 ตุลาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
31 ตุลาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาภูเก็ต
15 พฤศจิกายน 2561 (ภาคทฤษฎี)
16 พฤศจิกายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Latte art (1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
20 พศจิกายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)
21 พศจิกายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)

การอบรมหลักสูตร Barista (2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
24 พฤศจิกายน 2561 (ภาคทฤษฎี)
25 พฤศจิกายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
26 พฤศจิกายน 2561 (ภาคปฏิบัติ)*
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Grinding and Brewing Class(1 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
14 ธันวาคม 2561
หมายเหตุ: *ทฤษฎีและปฏิบัติ
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Latte art (1 วัน)
สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
20 ธันวาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)
21 ธันวาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)

การอบรมหลักสูตร Barista(2 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
21 ธันวาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)
22 ธันวาคม 2561 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista(3 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
19 มกราคม 2562 (ภาคทฤษฎี)
20 มกราคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
21 มกราคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista(3 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
23 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคทฤษฎี)
24 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคปฏิบัติ)
25 กุมภาพันธ์ 2562 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)


การอบรมหลักสูตร Barista(3 วัน)

สถานที่จัดอบรม : บริษัท K2 สาขาวิภาวดีรังสิต
23 มีนาคม 2562 (ภาคทฤษฎี)
24 มีนาคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
25 มีนาคม 2562 (ภาคปฏิบัติ)
หมายเหตุ: *ภาคปฏิบัติท่านสามารถเลือกมาวันใดก็ได้
กรุณาติดต่อ 0835406164 (คุณนุช)